Ενημερωθείτε σχετικά με το πιστοποιητικό ασφαλείας του Ξενοδοχείου μας, σε σχέση με τον COVID-19 Πατήστε Εδώ
BOOK NOW BOOK NOW

Τα Νέα του Diles & Rinies

Πολιτική Covid Shield

ΑΠΟ: Press Office | ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ:

Πολιτική Covid Shield...

Α.1-1 | Έκδοση: 1η | Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2020 | Ημερομηνία Έγκρισης: 01/06/2020 Ο Συντάξας: Αδαμακάκης Ορέστης | Ο Εγκρίνων: Διευθυντής Ξενοδοχείου

Η Εταιρεία « DILES AND RINIES Ε.Ε» έχοντας την γνώση και την εμπειρία στον χώρο της Παροχής Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών, και υιοθετώντας το Σχήμα Πιστοποίησης Covid Shield, έχει αναπτύξει ένα σύνολο Διαδικασιών, τις οποίες και δεσμεύεται να εφαρμόζει απαρέγκλιτα, προκειμένου να διασφαλίσει τα εξής:
 • Διαθέτει επαρκείς πόρους καθώς και την κατάλληλη χωροδιάταξη υποδομών, ώστε να είναι πάντοτε εναρμονισμένη πλήρως με τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα και οδηγίες, για την πρόνοια της πρόληψης της εισροής ή της εξάπλωσης της νόσου του κορωναϊού, στις εγκαταστάσεις της.
 • Λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, εφαρμόζει τις κατάλληλες και τις ενδεδειγμένες από τις αρμόδιες Αρχές και την Επιστημονική Κοινότητα πρακτικές για την αποφυγή της μετάδοσης του ιού.
 • Παρέχει τα μέσα και τις υποδομές που απαιτούνται για την εφαρμογή των διαδικασιών και των πρακτικών αυτών.
 • Διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεχώς επικαιροποιεί με προγράμματα εκπαίδευσης το προσωπικό της για την τήρηση των διαδικασιών και των νέων οδηγιών ως αυτές ενημερώνονται από τους Εθνικούς Οργανισμούς Υγείας και άλλους θεσμούς (π.χ. ΕΟΔΥ, ΠΟΥ).
 • Ενημερώνει και καθοδηγεί κατάλληλα όλους όσοι εισέρχονται ή φιλοξενούνται στους χώρους της επιχείρησης, για την αποφυγή της μετάδοσης του ιού.
 • Δεσμεύεται να τηρεί και να εφαρμόζει τις Νομικές και Κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της, όπου είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ’ επέκταση ολόκληρου του Συστήματος Διαχείρισης Covid Shield.
 • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς δείκτες  για την Υγεία και την Ασφάλεια σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή και /Διεργασιών καθώς και όσον αφορά υπηρεσίες. Οι δείκτες αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης Covid Shield, από την Διοίκηση της Εταιρείας.
Οι μετρήσιμοι δείκτες αυτοί είναι:
 • Η Παροχή τουλάχιστον δύο (02) Καθολικών Εκπαιδεύσεων του Προσωπικού ανά έτος, καθώς και έκτακτων Εκπαιδεύσεων (αν προκύψουν νέες Νομοθετικές απαιτήσεις ανάλογα με τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα).
 • Ο Βαθμός Αξιολόγησης Συνολικών Καθολικών Εκπαιδεύσεων (και όχι εξατομικευμένων π.χ Νέα Πρόσληψη) ανά έτος να υπερβαίνει το 70%
 • Η μέτρηση ικανοποίησης των πελατών της (σε σχέση με την προληπτική αντιμετώπιση του Κορωναιού) να υπερβαίνει το 90%.
 • Η εκμηδένιση των παραπόνων (σε θέματα καθαριότητας, απολύμανσης και τήρησης Προληπτικών μέτρων κατά του Κορωναιού), των πελατών της, και σε κάθε περίπτωση να μην υπερβαίνουν τα 10 ανά έτος, ενώ θα γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπίζονται άμεσα).
 • Η Συνολική Επίδοση του Συστήματος Covid Shield να υπερβαίνει το 85%
Οι μετρήσιμοι αυτοί δείκτες έχουν ως απώτερο σκοπό/στόχο:
 • Τη μείωση του κινδύνου ή ελαχιστοποίηση της πιθανότητας διασποράς του κορωναϊού.
 • Την υποστήριξη υψηλού επιπέδου πρόληψης κατά της πιθανής έκθεσης (ακούσια ή εκούσια) στον κορωναϊό.
 • Τη διαχείριση πιθανών περιστατικών κορωναϊού με οργανωμένο, άμεσο και θωρακισμένο τρόπο, με βάση τις προτεινόμενες δημοσιευμένες κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες των αρμόδιων εθνικών (πχ. Υπουργείου Υγείας) και διεθνών αρχών (π.χ. ΕΟΔΥ, ΠΟΥ) και των συνυπεύθυνων φορέων.

σε σχέση με άτομα με τα οποία έρχονται σε άμεση ή έμμεση επαφή, όπως εργαζόμενοι, συνεργάτες – προμηθευτές, πελάτες, επισκέπτες και άλλοι ενδιαφερόμενοι, σε όλες τις φάσεις των καθημερινών συναλλαγών και λειτουργιών τους, κατά τη διαδικασία παροχής των προϊόντων ή / και των υπηρεσιών τους.

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στο σύνολο των άμεσων δραστηριοτήτων της Εταιρείας (κατά την διάρκεια όλων των ωρών λειτουργίας (κανονική απασχόληση εργαζομένων αλλά και υπερωρίες), αλλά και στο σύνολο των έμμεσων όπως:
 • Διενέργεια Εκδηλώσεων.
 • Διενέργεια μεταφορών των πελατών της, είτε με ιδιόκτητα μέσα μεταφοράς, είτε μέσω εξωτερικών συνεργατών.
 • Λοιπές δραστηριότητες.

Ενώ ισχύει απαρέγκλιτα για το σύνολο των εξωτερικών φορέων που δύνανται να κάνουν χρήση των υποδομών της Εταιρείας (π.χ παροχή εκδηλώσεων στους χώρους της Εταιρείας από εξωτερικούς συνεργάτες).

Η παρούσα πολιτική έχει γνωστοποιηθεί σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της Εταιρείας (προσωπικό, πελάτες, επισκέπτες, υπεργολάβους, τοπική κοινωνία, κατοίκους και σε άλλα σχετικά μέρη), καθώς αφορά το Σύνολο αυτών, καθώς και εφαρμόζεται στο σύνολο του εξοπλισμού της. Ανασκοπείται τουλάχιστον μία φορά ανά τρείς (03) μήνες (με βάση και τα αποτελέσματα των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και Ανασκοπήσεων από την Διοίκηση), αλλά και κάθε φορά που προκύπτει έκτακτη αναγκαιότητα αλλαγής/εμπλουτισμού αυτής, με βάση τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα και οδηγίες των Υπευθύνων Αρχών.

Δείτε το Πιστοποιητικό μας →

Τελ. Ανασκόπηση: 01/06/2020                        

Εκ της Διοίκησης της Εταιρείας